+387 61 786 860
+387 63 786 416

europlac-nekretnine@hotmail.com

Ćuprija bb
Generala Izeta Nanića

Cazin 77220

08:00 - 16:30

Ponedjeljak - Subota

Često postavljana pitanja

Kupovina nekretnina

Šta mi je potrebno ukoliko želim da me zastupate u prodaji nekretnine

Ukoliko prodajete nekretninu i želite da vas zastupamo u prodaji vaše nekretnine potrebni su vam sljedeći dokumenti: Zemljišno Knjižni Izvadak ovjeren od suda (ZK uložak), Posjedovni list ovjeren iz katasra Identifikaciji dokument (lična karta, vozačka dozvola, pasoš); U momentu prodaje prodavac je u obavezi da nam još dostavi: - potvrde o plaćenim računima, odnosno dokaz da nekretnina nema režijskih dugovanja (grijanje, voda, odvoz smeća, upravitelj, struja), kako bismo zaštitili kupca od neplaćenih dugovanja predhodnog vlasnika, - saglasnost supružnika ili prisustvo istog na kupoprodajnom ugovoru (ukoliko je nekretnina stečena za vrijeme braka), - saglasnost banke (ukoliko je nekretnina pod hipotekom) zajedno sa potvrdom o ostatku dugovanja po osnovu Ugovora o kreditu, - Ukoliko postoji više vlasnika, a nisu svi u mogućnosti prisustvovati potpisu kupoprodajnog ugovora, svi odsutni su obavezni dostaviti punomoć ovjerenu kod notara (ili u ambasadi BiH) za osobu koja je pristutna sa tačno navedenim podacima nekretnine koja je predmet prodaje. - Ukoliko je punomoć ovjerena kod notara u inostranstvu potrebne su nadovjere organa u zemlji gdje je punomoć sastavljana - Kopija katastarskog plana (po potrebi); - Ukoliko postoji više vlasnika, a nisu svi u mogućnosti prisustvovati potpisu kupoprodajnog ugovora, svi odsutni su obavezni dostaviti punomoć ovjerenu kod notara (ili u ambasadi BiH) za osobu koja je pristutna. Ukoliko je punomoć ovjerena kod notara u inostranstvu potrebne su nadovjere organa u zemlji gdje je punomoć sastavljana; - Ukoliko je na nekretnini upisano pravo doživotnog uživanja, potrebna je saglasnost za prodaju nekretnine od strane uživaoca; - Broj računa vlasnika nekretnine ili potvrda o otvorenom računu koju izdaje banka;

Posredovanje kod iznajmljivanja nekretnina

Standardna posrednička provizija za posredovanje u najmu nekretnina je: -Za ugovore sa rokom najma do 6 mjeseci 15% mjesečno, -za ugovore sa rokom najma od 6 do 12 mjeseci - jedna mjesečna najamnina; -za ugovore sa rokom najma do 2 godine - jedna i po mjesečna najamnina; -za ugovore sa rokom najma 3 i više godina - dvije mjesečne najamnine; Za ugovoreno trajanje najma kraće od šest mjeseci posrednička provizija iznosi 15% od svake naplaćene mjesečne zakupnine. Nalogodavac može sam ponuditi Posredniku dodatni bonus. Naknade dospjevaju za naplatu odmah po zaključenju ugovora sa trećim licem, a iznimno se može ugovoriti da je uslov i uplata avansa, kapare/rezervacije ili bilo kojeg dijela cijene odnosno najamnine.

Pojašnjenje-ugovor o kupoprodaji nekretnina

Ugovor o kupoprodaji nekretnine Ugovor treba biti sklopljen kod notara ili advokata u pisanom obliku! Kako biste uspješno kupili vašu nekretninu postoje uslovi koji moraju biti zadovoljeni. Prilikom sklapanja dogovora, obavezno je potpisati kupoprodajni ugovor koji će vam omogućiti da vaša kupovina bude sigurna. Ugovor o kupoprodaji nekretnine je dokument u pisanoj formi kojim se prodavac obavezuje da će na kupca prenijeti vlasništvo nekretnine, a da će mu kupac za to platiti ugovorenu kupoprodajnu cijenu nekretnine. Da bi se smatrao validnim, ovaj ugovor mora biti sklopljen kod notara ili advokata u pisanom obliku.Ako je ugovor potpisan kod advokata potrebno je da se isti ovjeri u sudu. Nekretnina kao predmet ugovora mora biti u ugovoru navedena i opisana tačno onako kako je upisana u katastru-novom katasterskom operatu tako i u gruntovnici odnosno u zemljišnoj knjizi-starom katasterskom operatu, u protivnom je moguće da zemljišnoknjižni ured ili katastar odbije zahtjev za uknjižbu prava vlasništva. Cijena kao bitan element ugovora mora biti navedena u konvertibilnim markama jer se promet odvija u Bosni i Hercegovini gdje je postojeća valuta konvertibilna marka. Pored ovih bitnih elemenata, ugovor također mora da sadrži način i rok plaćanja, eventualnu kaparu-rezervaciju za kupovinu nekretnine, ispunjenje različitih uvjeta i sl. Ugovorom je poželjno definisati sve pravne posljedice neispunjenja ili zakašnjenja u ispunjenju obaveze od strane kupca ili prodavca. Prilikom sklapanja kupoprodajnog ugovora i kupcima i prodavcima su potrebni lični identifikacioni dokumenti koje trebaju predati notaru ili advokatu.

Kako mogu kao kupac kupiti i uknjižiti nekretninu

Ukoliko se odlučite za kupovinu nekretnina iz našeg sadržaja ovom prilikom dajemo vam određena pojašnjenja. Kupcima su potrebni sljedeći dokumenti: - Lična karta, pasoš, vozačka dozvola; - Kapara ili cjelokupni iznos novca (gotovina, kredit ili kako je dogovoreno). - Ukoliko je kupac strani državljanin potrebno je da dostavi izvod iz matične knjige rođenih kao dokaz o BH porijeklu kako bi se mogao uknjižiti kao budući vlasnik nekretnine - Ukoliko je stranac iz neke od trećih zemlje potrebno je da iz države iz koje kupac dolazi ima reciprocitet u sticanju prava vlasništva na nekretninama Po isplati ugovorene kupoprodajne cijene nekretnine, prodavac kod notara izdaje kupcu potvrdu (u vidu ovjerene izjave) da je ugovorena cijena isplaćena u potpunosti, a kupac stiče pravo na ulazak u posjed nekretnine (ako nije drugačije ugovoreno). Najčešće se pri ovom sastanku kod notara preuzimaju ključevi od stana/kuće i sačinjava se zapisnik kojim se dokazuje da je prodavac uveo kupca u posjed stana/kuće. U istom intervalu se kupcu izdaju kompletni otpravci ugovora sa Clausulom Intabulanti, tj. sa dozvolom prodavca da kupac kod zemljišnih knjiga općinskog suda može knjižiti pravo vlasništva nad nekretninom na svoje ime nakon završene porezne procedure. Sa kopijom kupoprodajnog ugovora kupac stiče pravo da sve komunalne i druge usluge prebaci na svoje ime.

Posredovanje prilikom prodaje nekretnina

Agencija sa prodavcima sklapa ugovor o posredovanju pri prodaji nekretnina u skladu sa zakonom o posredovanju prilikom prometa nekretnina. Tim ugovorom definišu se prava i obaveze između Agencije kao posrednika i prodavca nekretnine. Ugovorom se između ostalog, definiše posrednička provizija. Ukoliko je nekretnina koja je predmet prodaje u cijenovnom rangu do 30 000 KM posrednička naknada iznosi 1 000 KM + PDV, dok posrednička naknada za nekretnine većeg cjenovnog razreda se definiše u procentima od stvarno postignute cijene ili provizija po međusobnom dogovoru koja inače zavisivisi od vrijednosti nekretnine odnosno postignutog rezulatata prilikom prodaje nekretnine. Procenat koji se najčešće dogovara iznosi 3-5 % (sa PDV-om) od stvarno postignute cijene. VAŽNO-NAPOMENA za prodavce: U posredovanju kod prodaje vaše nekretnine Posrednička provizija nekoliko puta je uvjek manja od onog iznosa koji kupci žele postići kod obaranja cijena prilikom kupovine. Razlog je vrlo jednostavan: kupac I prodavac su po prirodi posla suprotne strane, tako da imate mogućnost da sebi olakšate prodaju preko sigurnih I stručnih posrednika.

Prodaja nekretnina

Kako ubrzati prodaju nekretnine preko posrednika

Agencija za poslovanje nekretninama EURO-PLAC d.o.o. Cazin počela je sa radom 2008 godine, i iza sebe ima dugogodišnje iskustvo u radu. Olakšajte I ubrzajte prodaju svoje nekretnine gdje je mnogo razloga da nam ukažete povjerenje te smo u mogućnosti nabrojati samo neke od njih, kao što su: 1/ Posrednik prihvata da se angažuje za promociju nekretnine na vlastitoj WEB stranici: www.europlac-nekretnine.com koja je zadržala visoku dnevnu posjećenost i na svom Facebook profilu: Real Estate Agency „EURO-PLAC“ Cazin, te na svojim Facebook grupama gdje se redovno ažurira oglas i u svom poslovnom prostoru. 2/ Vašu nekretninu uvrštavamo u našu ponudu nekretnina gdje na jednom mjestu obuhvatamo više nekretnina od kojih potencijalni kupci mogu uvijek vidjeti i za kupovinu baš izabrati vašu nekretninu. 3/ Možete dobiti I usluge gdje Posrednik oglašava vašu nekretninu na drugim portalima i oglasnicima kako u našoj državi tako i u inostranstvu, u sredstvima javnog informiranja, odnosno drugim pisanim i elektroničkim medijima, ili na drugim mjestima gdje je dozvoljeno oglašavanje u vezi sa prometom nekretnina, gdje se postavlja reklamni transparent da je navedena nekretnina predmet prodaje, 4/ Kupce dovodimo u posjetu tek nakon svih objašnjenja o nekretnini, onda kada klijent iskaže potpuno interesovanje za tu nekretninu. Kupci koji dolaze preko naše Agencije su provjereni i pouzdani, o čemu brine naš tim. VAŽNO-NAPOMENA za prodavce: U posredovanju kod prodaje vaše nekretnine Posrednička provizija nekoliko puta je uvjek manja od onog iznosa koji kupci žele postići kod obaranja cijena prilikom kupovine. Razlog je vrlo jednostavan: kupac I prodavac su po prirodi posla suprotne strane, tako da imate mogućnost da sebi olakšate prodaju preko Nas kao provjerenog i ovlaštenog posrednika.

Uknjižba kod kupovine

Koliko se plaća porez na promet nekretnina

Veoma često pitanje koje se postavlja među građanima je da li se i koliko plaća porez na promet nekretnina. Također, da li je moguće da se porezni obveznik oslobodi od poreza, odnosno ko se smatra poreznim obveznikom? Ukoliko ste kupili, naslijedili ili na bilo koji drugi način stekli nekretninu, ako je prodajete ili je poklanjate, dužni ste izmiriti prihode prema državi osim ako ne spadate u kategoriju stanovništva koja je zakonski oslobođena od plaćanja poreza u Bosni i Hercegovini. Plaćanje poreza u FBiH regulisano je zakonima o porezu na promet nekretnina koji su doneseni na nivou entiteta, ali i svakog kantona zasebno. U skladu s ovim zakonima, u USK kantonu porez na promet nekretnina iznosi 5% (svi gradovi jedino u Cazinu taj porez iznosi 4%) od procjenjene vrijednosti od strane opštinske komisije. Porez na nasljeđe plaća se po stopi od 8 %, a porez na poklone plaća se po stopi od 10 %. Porez na nasljeđe ne plaćaju nasljednici prvog nasljednog reda, bračni partner kada nasljeđuje u drugom nasljednom redu, roditelji i djeca bez oba roditelja ako se redovno školuju. Porez na poklone ne plaćaju: • država BiH, FBiH, kantoni, općine, njihovi organi, upravne organizacije i javne ustanove čiji je osnivač Kanton; • vjerske zajednice, vakufi, vjerske zadužbine, zaklade; • djeca, bračni partner i roditelji poklonodavca; • djeca bez oba roditelja koja se redovno školuju. Posebne kategorije stanovništva u FBiH koje su oslobođene plaćanja poreza prilikom rješavanja stambenog pitanja ili kupovine prve nekretnine su: članovi porodica šehida i poginulih boraca, ratni vojni invalidi, borci koji su u jedinicama Oružanih snaga RBiH proveli najmanje 24 mjeseca za vrijeme rata u BiH, djeca, bračni partneri i roditelji poklonodavca nekretnine, te djeca bez oba roditelja koja se redovno školuju. Plaćanje poreza na nepokretnosti oslobođeni su i kupci nekretnine u FBiH do 38 godina, koji prvi put rješavaju stambeno pitanje.

Kako se stječe pravo vlasništva nad kupljenom nekretninom?

Kupovinom nekretnina i potpisivanjem kupoprodajnog ugovora ne stiče se automatizmom pravo vlasništa nad nekretninom. Potrebno je upisati svoje pravo u zemljišne knjige. Stoga potrebno je da po svakoj obavljenoj kupnji svoje nekretnine podnesete svoje prijedloge za upis u zemljišne knjige. Prijedlog podnosimo zemljišnoknjižnom uredu Općinskog-Gradskog suda na čijem se području nalazi nekretnina koja je predmet kupoprodaje. Po ostvarenom upisu kupac postaje i zemljišnoknjižni vlasnik. Na koje stvari treba obratiti pažnju da postoji razlika između: VLASNIČKOG LISTA (poznatije kao ZK uložak) kojeg izdaje gruntovnica i POSJEDOVNOG LISTA ( PL) kojeg izdaje katastar. Posjedovnim listom ne dokazuje se vlasništvo niti koje drugo pravo nad nekretninom, te na osnovu njega zemljišnoknjižni ured nadležnog suda ne dopušta upis nekretnine u zemljišnu knjigu. VAŽNO-NAPOMENA za kupce: U prometu nekretninama kad kupujete nekretninu u situaciji gdje je nažalost još nesređeno tržište kod prometovanja nekretnina kao I često puta neuređene zemljišne knjige, neusaglašenih podataka kako iz katastra tako I iz gruntovnice, I niz drugih situacija kod kojih možete imati problema kod isplate I kasnije uknjižbe nekretnine nakon kupovine nudimo sigurnost za kupce sa uslugama rješavanja poreza na nekretnine I završne uknjižbe na ime kupca.