+387 61 786 860
+387 63 786 416

europlac-nekretnine@hotmail.com

Ćuprija bb
Generala Izeta Nanića

Cazin 77220

08:00 - 16:30

Ponedjeljak - Subota

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA AGENCIJE EURO-PLAC

Opštim uslovima poslovanja posrednika u prometu nekretnina uređuje se poslovni odnos između Agencija za poslovanje nekretninama EURO-PLAC d.o.o. (u daljem tekstu: Posrednik) i fizičkih ili pravnih lica (u daljnjem tekstu: Nalogodavci) kojI sa Posrednikom sklapaju ugovor o posredovanju za prodaju ili najam nekretnine (u daljem tekstu: ugovor o posredovanju).

Opšti uslovi su sastavni dio ugovora o posredovanju sklopljenih između Posrednika i Nalogodavca. Posrednik je pravno lice registrovano za djelatnost posredovanja u prometu nekretnina upisan u registar posrednika vanjskotrgovinske komore Federacije BIH pod rednim brojem 114. Poslovne prostorije Posrednika nalaze se na adresi ul. Izeta Nanića bb Ćuprija u Cazinu. Radno vrijeme Posrednika je od ponedjeljka do petka od 09,00 – 16,30 sati, a podložno je izmjenama, u skladu sa dogovorom sa strankama.

II Komunikacija sa nalogodavcima i trećim osobama
Nalogodavac daje Posredniku nalog za posredovanje potpisom ugovora o posredovanju. Nalogodavac daje podatke koje Posrednik može dalje prenositi trećim licima. Trećim licima (kupci, zakupci i sl.) smatraju se osobe koje Posrednik nastoji povezati s Nalogodavcem radi pregovora o sklapanju pravnih poslova kupoprodaje i najma nekretnina (u daljem tekstu: ugovori sa trećim licima). Nalogodavac garantuje Posredniku da su svi podaci tačni, te da ima pravo posredovati u prometu predmetne nekretnine koju nudi Posredniku. Informacije o cijenama i raspoloživosti nekretnina iz ponude Posrednik će povremeno ažurirati. Posrednik nastoji da svi podaci u opisnom dijelu ponude budu tačni, no ne odgovara za njihovu ispravnost ukoliko su greške nastale zbog dobre vjere u informacije dostavljene od strane Nalogodavca. Posrednik je dužan trajno čuvati kao poslovnu tajnu podatke razmijenjene s trećim osobama i nalogodavcima, izuzev u slučaju sudskih naloga i obaveza u skladu sa važećim zakonima. Ne smatra se da je povrijeđena dužnost čuvanja poslovne tajne ako Posrednik podatke otkrije trećim osobama s kojima nastoji Nalogodavca dovesti u vezu, a što je potrebno kako bi Posrednik ispunio svoju obavezu o posredovanju sklopljenu s Nalogodavcem.

III Cijene nekretnina i iznosi najamnina
Cijene nekretnina i iznosi najamnina u pravilu utvrđuju nalogodavci, iste su iskazane u konvertibilnim markama.

IV Ugovori o posredovanju
Ugovorom o posredovanju Posrednik se obavezuje pokušati dovesti u vezu s Nalogodavcem treću osobu koja bi s Nalogodavcem sklopila kupoprodajni ili ugovor o najmu. Ugovor o posredovanju definiše opseg rada Posrednika, pravo na stjecanje posredničke provizije, nekretninu koja je predmet kupoprodaje ili najma, vremensko trajanje naloga te ostala prava i obaveze Nalogodavca i Posrednika.

- Pravo na naplatu posredničke provizije.
Posrednik stiče pravo na naplatu posredničke provizije sklopljenom ugovoru sa trećim licima, a iznimno se može ugovoriti da se pravo na proviziju stiče i isplatom dijela ili ukupne ugovorene kupoprodajne cijene odnosno najamnine Nalogodavcu ili odmah po prijemu kapare/rezervacije. Ukoliko dođe do raskida ugovora sa trećim licima iz razloga koje prouzrokuje treće lice, Posrednik polaže pravo na naplatu dijela posredničke provizije samo za pripadajući dio ugovorene cijene/najamnine koji je do dana raskida isplaćen Nalogodavcu, te nema pravne osnove biti vraćen trećem licu (npr. zadržana kapara, depozit i sl.). Ukoliko Nalogodavac, za vrijeme trajanja ili nakon isteka posredničkog ugovora, sam sklopi pravno valjani ugovor sa trećim licem s kojom ga je povezao Posrednik, Posrednik polaže pravo na punu ugovorenu posredničku proviziju.

Prava posrednika prilikom posredovanja
Posrednik ima pravo da, uz saglasnost Nalogodavca (prodavac/zakupodavac) fotografiše ili napravi video zapis nepokretnosti čiji promet je ugovoren Ugovorom o posredovanju. Sačinjene fotografije, odnosno video zapise posrednik ne smije koristiti u druge svrhe, osim u svrhu prezentacije predmetne nepokretnosti potencijalnom kupcu/zakupcu, odnosno oglašavanje iste postavljanjem na svoj sajt ili putem oglasa na internet, te na ostalim internet kanalima. Video i foto materijali su isključivo vlasništvo Posrednika koji sa Nalogodavcem ima sklopljen ugovor o posredovanju. Posrednik ima pravo da, u pisanoj odnosno elektronskoj formi, zaključi Ugovor o potposredovanju, kojim će, u cijelini ili djelimično, prenijeti svoja prava i obaveze iz Ugovora o posredovanju na drugog posrednika, ako se Nalogodavac sa ovim izričito saglasio u Ugovoru o posredovanju. Posrednik ima pravo da za izvršene usluge ispostavi račun Nalogodavcu, u skladu sa zaključenim Ugovorom o posredovanju i ovim Opštim uslovima poslovanja.

Smatra se da je Posrednik omogućio Nalogodavcu vezu s trećim licem ako je:
-Neposredno doveo ili uputio Nalogodavca ili treće lice na razgledanje predmetne nekretine, ili
-Organizovao susret između Nalogodavca i trećeg lica (ili njegovog predstavnika – punomoćnika, srodnika, prijatelja I sl.)radi pregovaranja za zaključenje pravnog posla.